Privacy Statement

Hieronder lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens op onze website https://gerritsenfinancieleplanning.nl.

Pensioen Adviesbureau Gerritsen (hierna “PABG”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG””). PABG respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verwerking van jouw gegevens

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  • Adviseren over pensioen, inkomen en vermogen in de breedste zin van het woord
  • Adviseren en bemiddelen van financiële producten voor pensioen, inkomen en vermogen ect.
  • Het communiceren met en informeren van onze relaties
  • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen/identiteitsfraude)
  • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen
  • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
  • Het vragen om een klantbeoordeling over de dienstverlening van PABG

2. Het gebruik van de website

PABG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens PABG van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

3. Contactformulier, e-mail en nieuwsbrief

Als je het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij kunnen een nieuwsbrief aanbieden waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van pensioen, inkomen en vermogen etc. Wanneer je klant bij ons wordt, wordt jouw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook kun je zich op onze nieuwsbrief abonneren zonder dat je klant bent bij ons bedrijf. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je afmelden.

4. Verstrekking aan derden

Het kan nodig zijn dat wij jouw gegevens delen met derde partijen.

Jouw gegevens worden slechts dan aan derden, zoals bijvoorbeeld pensioenuitvoerders, verzekeraars, bancaire instellingen ect., verstrekt wanneer dit relevant is voor de uitvoering van de overeenkomst inzake advies en/of een overeenkomst inzake advies en bemiddeling van een financieel product ect., en het voldoen aan een wettelijke verplichting. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beoogde overeenkomst en/of wettelijke verplichting.

Wanneer je bijvoorbeeld een schade/uitkering wilt claimen op een afgesloten financieel product (bijvoorbeeld bij ziekte/arbeidsongeschiktheid of uw nabestaanden bij jouw overlijden ect.). Ook bestaat dan de mogelijkheid dat een schade-expert bij je langs komt of dat een pensioenuitvoerder, verzekeraar, arbodienst ect. wordt gevraagd om contact met je op te nemen etc.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens. En voor de naleving van de AVG. Als een derde jouw persoonsgegevens verwerkt namens PABG, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met die derde.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van jouw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

5. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps-, gedragsregels of ons gerechtvaardigd belang, dan houden wij die termijnen aan.

7. Wat zijn jouw rechten?

Jij bent onze klant. Dus jij hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van je mogen ontvangen. Maar daarnaast heb je nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

a) Overzicht van jouw persoongegevens

Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van je hebben. Dit overzicht verstrekken wij je kosteloos.

b) Correctie van jouw persoonsgegevens

Indien je meent, dat wij bepaalde gegevens over jou onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kun je om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor je werken correct zijn.

c) Verwijderen van jouw persoonsgegevens

Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kun je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele wettelijke termijnen en/of gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van jouw gegevens verzetten.

d) Beperken gebruik persoonsgegevens

Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van jou ontvangen gegevens gebruiken. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kun je ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij voldoen, mits wettelijke kaders, wettelijke termijnen en/of ons gerechtvaardigde belangen zich daartegen verzetten. Daarover zullen wij je dan informeren.

e) Overdragen aan een derde

Indien je dat wenst, kun je ons vragen jouw gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld jouw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van jouw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk jouw verzoek uitvoeren.

f) Ontvangen van een derde

Indien wij van derden persoonlijke informatie van je ontvangen, bijvoorbeeld van jouw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij je over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

8. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om een passend beschermingsniveau te waarborgen. En jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Als je vragen hebt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of als je misbruik ervan vermoedt, neem dan contact met ons op.

9. Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.

10. Vragen of feedback?

Heb je vragen over deze privacy verklaring of wil je ons feedback hierover geven? Neem dan contact op met Pensioen Adviesbureau Gerritsen. Bel met 0316 – 285 115, stuur een e-mail naar info@gerritsenpensioen.nl of stuur een brief naar:

Pensioen Adviesbureau Gerritsen, Afdeling Privacy, Parallelweg 36, 6922 HR Duiven